Grote Markt 12, 9600 Ronse

Wie

Fiertelommegang van Sint-Hermes

Het Stedelijk Fiertelcomité is een adviesorgaan van de Stad Ronse. De taak van het Comité bestaat erin de Fiertelommegang te organiseren en te promoten. Om de werking te kunnen financieren ontvangt het Comité jaarlijks een toelage van de Stad. Het Stedelijk Fiertelcomité staat, in nauwe samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, in voor de praktische organisatie. Daartoe kan het beroep doen op de vrijwilligers die deel uitmaken van het Comité alsook een belangrijk aantal losse medewerkers. Een aantal voorbereidende vergaderingen gaan de Fiertel vooraf. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de wagens van de Processie bij de plechtige terugkeer op zondagavond. Ook onderhoudt het Comité nauwe contacten met de Maatschappij der Dragers en Belders van Sint-Hermes vzw, de aloude Sint-Hermesgilde, de Geestelijkheid en de Politie. Jaarlijks staan ook een aantal belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda. Traditioneel wordt het Fierteljaar geopend op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart met een Eucharistieviering, gevolgd door de processie met de relieken in de basiliek. Op de vooravond van de Fiertel wordt in de Eucharistieviering aandacht geschonken aan de overleden Fiertelbedevaarders met processie in de kerk. De H. Mis op zondagmorgen om 7 uur wordt opgedragen voor de Fiertelbedevaarders. Traditioneel wordt deze noveen afgesloten op de tweede maandag na Drievuldigheidszondag (de eerste zondag na Pinksteren). Liturgisch gesproken is de herdenking van de marteldood van Sint-Hermes op 28 augustus even belangrijk. De zondag na 28 augustus wordt het Fierteljaar afgesloten. Het Stedelijk Fiertelcomité staat tevens in voor de aankondiging van de Fiertel, de bevoorrading van de Fierteldragers op Drievuldigheidszondag, de nodige contacten met de talrijke vrijwilligers langsheen het bedevaarttraject. Dankzij de nauwe samenwerking met de schepen, bevoegd voor de Fiertel, kan ingestaan worden voor de organisatie van de Fiertelprocessie. Denken we maar aan het afhalen en terugbrengen van de processiekledij, het ter beschikking stellen van tafels en stoelen, bevlagging, aanbrengen van verkeerssignalisatie, groenonderhoud, plaatsen vuilnisbakken, opruiming stadscentrum, plaatsen nadarafsluitingen. Om eventuele praktische problemen op te lossen is het Fiertelcomité op Fiertelzondag aanwezig op de belangrijkste haltes.
De Sint-Hermesgilde bestaat al meer dan 5OO jaar, maar is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Fiertel. Om toegelaten te worden, moet je Ronsenaar zijn of minstens een heel sterke band hebben met de stad, katholiek zijn en unaniem geaccepteerd worden door alle confraters. Op dit moment telt de Gilde 37 actieve leden. Onze leden zorgen voor het kanongebulder op zaterdag en Trommel en Fluitje nodigen de Ronsenaars uit om deel te nemen aan de Fiertel. De Gilde was vroeger verantwoordelijk voor het bewaken van de relieken en het schrijn van Sint-Hermes. Een soort beschermingsleger eigenlijk. Ze droegen ook een tijdlang het schrijn tijdens de Fiertelommegang, maar dat gebruik is ondertussen een verantwoordelijkheid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes. De leden van de Gilde komen elke eerste dinsdag van de maand samen om te oefenen met buksen. Dat zijn de wapens van onze Gilde. Vriendschap en broederlijkheid staan daarbij steeds centraal. Een hoogtepunt voor de Gilde is natuurlijk de Koningsschieting, die volgens de traditie plaatsvindt op de 9e dag na de Fiertel. De winnaar van deze schieting wordt Koning gedurende een jaar. Wint hij drie jaar op rij, dan wordt hij Keizer, maar dit is heel uitzonderlijk.”
De leden van de Maatschappij der Dragers van Sint- Hermes VZW staan doorheen het liturgische jaar in voor de zorg voor het schrijn, voor de verschillende relieken en de fiertelbellen. Onze eeuwenoude Sint-Hermescultus in ere houden is de kerntaak van de leden van Maatschappij. Dragers en belders etaleren een bijzondere binding met de stad Ronse en met Sint-Hermes. Wie drager of belder wil worden moet die sterke band met Ronse en met Sint-Hermes aantonen. Daarom doorloopt iedere kandidaat drager of belder een stage van twee jaar. Dragers moeten fysisch in staat zijn om gedurende lange tijd het schrijn te torsen. Belders moeten in staat zijn om de kadans aan te geven met de fiertelbellen. De werking van de Maatschappij is gebaseerd op waarden als vriendschap, solidariteit, eerbied, overleg en discipline. Tijdens de hoogdag voor onze stad, met name op Drievuldigheidszondag vormen de dragers en de belders samen met de trouwe bedevaarders rond het schrijn het kloppend hart van de traditie. Telkens op die dag gaat de grote Fiertelommegang uit. Tijdens de ommegang wordt het prachtige schrijn van Sint-Hermes rond de stadsgrenzen gedragen door de dragers. De bellenmannen geven met de fiertelbellen de intense kadans aan. De leden van de Maatschappij, in het typische gele hemd, waken over de veiligheid van het schrijn en zorgen ervoor dat alle eeuwenoude gebruiken tijdens de 32,6 km lange ommegang in ere worden gehouden. Doorheen het jaar werkt het bestuur van de Maatschappij verder aan de uitstraling van de Maatschappij en aan de bekendmaking van onze eeuwenoude traditie te Ronse.

© 2020 Fiertelcommité