Grote Markt 12, 9600 Ronse

Ronse doet aanvraag bij Vlaanderen om Fiertelommegang als kandidaat voor te dragen voor erkenning als Unesco immaterieel cultureel erfgoed.

Fiertelommegang van Sint-Hermes

Ronse doet aanvraag bij Vlaanderen om Fiertelommegang als kandidaat voor te dragen voor erkenning als Unesco immaterieel cultureel erfgoed.

Persbericht lokaal bestuur Ronse
Ronse doet aanvraag bij Vlaanderen om Fiertelommegang als kandidaat voor te dragen voor erkenning als Unesco immaterieel cultureel erfgoed.
In 2009 werd de Fiertelommegang van Ronse erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit was een noodzakelijke stap in de richting van een mogelijke erkenning door UNESCO. Eind 2020 werd vanuit de Vlaamse overheid een oproep gelanceerd naar kandidaten voor de UNESCO-erkenning van immaterieel cultureel erfgoed. Deze kandidatuur zal vanuit het stadsbestuur tegen 15 maart 2021 ingediend worden.
Een eerste aanvraag tot het bekomen van een UNESCO-kandidatuur voor de Fiertelommegang werd in 2011
nog “on hold” gezet om het dossier verder uit te werken. Het was de start van een periode vol onderzoek en het aftasten van mogelijkheden om het dossier grondig te stofferen.
In 2016 nam het stadsbestuur het initiatief om een werkgroep UNESCO op te richten. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de lokale kerkelijke overheid en het bisdom Gent, de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes, de Gilde van Sint-Hermes, het Stedelijk Fiertelcomité, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inda, de dienst Archief en Erfgoed, een aantaldeskundige vrijwilligers (trouwe Fiertelgangers), en Het Erfgoedbureau vzw. Er werd hierbij werk gemaakt van tal van plaatselijke initiatieven, maar ook van de uitbouw van een internationaal netwerk.
Stadsarchivaris Eric Devos licht toe: “In 2017 werd in Rome op het internationaal congres ‘The Saints of Rome’
het belang van Sint-Hermes toegelicht. De organisatie van een internationaal colloquium “Walking with Saints”
te Ronse in 2018 onderzocht een mogelijke internationale clustering. Dit in samenwerking met KADOCKULeuven en TIO3. Via diverse contacten in Rome werd de catacombe van Sint-Hermes als het ware herontdekt. Daarnaast werd een Vlaams netwerk uitgebouwd met o.a. Histories, Parcum, VUC, WIE en de
Vlaamse administratie.”
Eind 2020 werd vanuit de Vlaamse overheid een oproep gelanceerd naar kandidaten voor de UNESCOerkenning van immaterieel cultureel erfgoed. In 2022 is het immers aan Vlaanderen om namens België een kandidaat voor te dragen. Het vele voorbereidende werk liet toe om op korte termijn een aanvraag voor de Fiertelommegang op te stellen. Deze zal vanuit het stadsbestuur tegen 15 maart 2021 ingediend worden. Dat
gebeurt in samenspraak met alle bovengenoemde partners. Een aantal van hen zijn bereid deze aanvraag met hun uitstraling en expertise te blijven begeleiden, zoals de erfgoedcel Erfgoed Vlaamse Ardennen/VARIANT, UGent, KADOC-KULeuven en Archaelologia Sacra (Rome).
Met het indienen van de aanvraag zet het stadsbestuur een lang verwachte eerste stap in de officiële
procedure naar een mogelijke UNESCO-erkenning van de Fiertel van Ronse als immaterieel cultureel erfgoed.
Verantwoordelijke schepenen:
• Joris Vandenhoucke, schepen van erfgoed
• Ignace Michaux, schepen van Fiertel
(Foto : Xavier Vancoppenolle)

© 2020 Fiertelcommité